ຂ່າວສານ ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ບໍລິການປູກຫຍ້າພືດອາຫານສັດ ນອກສະຖານທີ່.

ພືດອາຫານສັດ ຖືໄດ້ວ່າມີຄວາມສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່ລະບົບການຜະລິດກະສິກຳທັງ ໃນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ຕະຫຼອດຮອດປະເທດທີ່ຍັງ ດ້ອຍພັດທະນາ ເຫດຜົນກໍ່ຍອ້ນວ່າ: ພືດອາຫານສັດ ນອກຈາກຈະໃຊ້ເປັນອາຫານຫຼັກ ແລະ ອາຫານເສີມໃຫ້ແກ່ສັດແລ້ວ, ພວກມັນຍັງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາຄວາມສົມດູນ ໃຫ້ແກ່ລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ການພັດທະນາບັນດາຂະແໜງການອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຂະແໜງການອຸດສະຫະກຳ, ຂະແໜງການແພດ…ໃນປະເທດລາວຂອງພວກເຮົາ, ປະຊາຊົນປະມານ 72 % ຍັງຍຶດຖືເອົາວຽກງານການ ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນອາຊີບຕົ້ນຕໍ ເພື່ອຫາລາຍໄດ້ເຂົ້າໃນຄອບຄົວ. ແຕ່ລະບົບການຜະລິດກະສິກຳ ໂດຍລວມແລ້ວ ຍັງຈັດຢູ່ໃນຮູບແບບການຜະລິດແບບປະຖົມປະຖານ ອີງໃສ່ທຳມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ຍົກຕົວຢ່າງ: ການລ້ຽງງົວ-ຄວາຍ, ແກະ-ແບ້, ເປັດ-ໄກ່, ໝູພື້ນເມືອງ ຍັງຄົງຖືກລ້ຽງໂດຍປ່ອຍໃຫ້ພວກມັນຫາກິນຕາມທຳມະຊາດຫຼືອາດຈະມີການໃຫ້ອາຫານເສີມຈໍາພວກ ຮໍ່າ, ເຂົ້າປຽນ, ສາລີ, ເສດພືດຜັກ, ແຕ່ອາຫານທີ່ມີຢູ່ຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ອາຫານເສີມທີ່ໄດ້ ຮັບຈາກສີ່ງເສດເຫຼືອທາງການກະສິກຳນັ້ນມີບໍ່ພຽງພໍ່ ແລະ ຍັງໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການຕໍ່າອີກດ້ວຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນຜະລິດຈື່ງຍັງບໍ່ທັນສູງເທົ່າທີ່ຄວນເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບອາຊີບດັ່ງກ່າວ ມີລາຍຮັບໜ້ອຍບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນຄອບຄົວ. ສຳລັບຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດສູງນັ້ນ, ພວກເຂົາຈື່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງອາໃສ ການນຳເຂົ້າວັດຖຸດິບ […]

ຂ່າວສານ ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

ປື້ມຄໍາແນະນໍາ ເຕັັກນິກພື້ນຖານກ່ຽວກັບການສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອ ຍານພາຫະນະ

ກ່ຽວກັບຄໍາແນະນໍາເຕັກນິກພື້ນຖານ ການສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອພາຫະນະທົ່ວໄປ, ລົດຂົນສົ່ງສັດ-ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ທີ່ເຂົ້າຜ່ານດ່ານສາກົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາຮອດປັດຈຸບັນ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມການມອບໝາຍຂອງການຈັດຕັ້ງ, ໂດຍພື້ນຖານແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ດຳລັດ, ຄຳສັ່ງແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆແຕ່ລະໄລຍະ. ມາດຕະ ການສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອ ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ໃນຫລາຍປະເທດທົ່ວໂລກ ເຊັ່ນ: ອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ຖືເປັນອົງການໜຶ່ງ ທີ່​ໃຫ້​ຄວາມສຳຄັນ ​​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າໄດ້ມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນກຳ ແພງພາສີ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງທາງດ້ານການຄ້າ ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນກໍຕາມ ແຕ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຍັງເຫັນດີໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ມາດຕະການທາງດ້ານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ (SPS) ນີ້ຢູ່ ຊຶ່ງລວມເອົາ: ການກວດກາ, ການກັນ, ການສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອ ເພື່ອກຳຈັດພະຍາດ ​ແລະ ແມງໄມ້ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ປະເທດສະມາຊິກດ້ວຍກັນ. ສັງລວມແລ້ວມາດຕະການສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອແມ່ນມາດຕະການໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຈຸລະໂລກ (Virusses), ກາລະໂລກ (Bacterizes) ແລະ ເຊື້ອລາ (Fungi) ທີ່ອາດປົນເປື້ອນຕິດມານໍາຍານພາ​ຫະ​ນະ ແລະ […]