ຂ່າວສານ

ດ່ານກັກກັນສັດດົງໂພສີ ເກັບກ່ຽວຫຍ້າອາຫານສັດ

ໃນວັນທີ 21-24 ເມສາ 2020 ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 10 ສະຫາຍ ໄດ້ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານ ເກັບກ່ຽວຫຍ້າພືດອາຫານສັດ ປະຈໍາລະດູການ ຢູ່ທີ່ ດ່ານກັກກັນສັດດົງໂພສີ. ໃນນີ້ ໄດ້ເກັບກ່ຽວຫຍ້າເນເປຍ (Ensiled Napier Grass) ແລ້ວນໍາມາບົດ ໝັກໃສ່ຖັງຢາງ ໄດ້ຈໍານວນ 30 ຖັງ ນໍ້າໜັກລວມ 3.000 kg ແລະ ໝັກໃສ່ຖົງຢາງດໍາ ຈໍານວນ 60 ຖົງ ນໍ້າໜັກລວມ 1.200 kg. ເຊີ່ງເປັນການຮອງຮັບ ແລະ ການຕອບສະໜອງອາຫານສັດ ໃນໄລຍະກັກກັນ ໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ເປັນປົກກະຕິ.