ຂ່າວສານ

ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແລະ ການທົດສອບລະບົບຕິດຕາມກວດກາພະຍາດສັດ ແບບຍືນຍົງ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສືບຕໍ່ເນື່ອງ ຂອງໂຄງການຄວບຄຸມພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ໃນປະເທດອາຊີຕາ ເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ( Training Project for the Control of FMD in South East Asia’) ເຊີ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ສະຫວັນນາເຂດ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-13 ກັນຍາ 2019 ໂດຍການເປັນປະທານກ່າວເປີດພິທີ ຂອງທ່ານ ຄໍາຈັນ ສີດາວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງສະຫວັນນາເຂດ ແລະ ທ່ານ ສາດສະດາຈານ Cord Heuer ຜູ້ອຳນວຍການສູນລະບາດວິທະຍາ ມະຫາວິທະຍາ ໄລແມັດຊີ ປະເທດນີວຊີແລນ ມີວິທະຍາກອນ (ອາຈານສອນ) ທັງໝົດມີ 05 ທ່ານ; ຄະນະທີມງານໂຄງການ 03 ທ່ານ ຍິງ 01 ທ່ານ. ໃນນັ້ນສໍາມະນາກອນຈາກພາກສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຄື: ກົມລ້ຽງສັດ-ການປະມົງ 03 ຄົນ, ກົມສະຖິຕິ ສູນຂໍ້ມູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 01 ຄົນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 01 ຄົນ, ແຂວງ ສະຫວັນນາເຂດ 05 ຄົນ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ 02 ຄົນ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ 01 ຄົນ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ 03 ຄົນ ລວມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 22 ຄົນ ຍິງ 06 ຄົນ. ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບທຶນການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ລັດຖະບານ ປະເທດນີວຊີແລນ ແລະ ອົງການສຸຂະພາບສັດສາກົນ (World Organization for Animal Health or Office International des Epizooties “OIE” ).

ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອທົບທວນຄືນ ການດຳເນີນງານລະບົບການແຈ້ງເຕືອນພະ ຍາດໃນປັດຈຸບັນ, ວິທີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ລະບົບການລາຍງານ, ການຊອກຫາຂໍ້ບົງພ່ອງເພື່ອປັບປຸງແກ້ໄຂ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເພື່ອຝຶກໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການ ຮູ້ວາງແຜນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບວຽກງານລະບາດວິທະຍາ (Epidemiology) ກໍ່ຄືການສືບສວນການລະບາດຂອງພະຍາດສັດ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ.