ພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່

 1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ດກສ” ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ: International Animal Checkpoint “AIC” ແມ່ນໜ່ວຍງານການຈັດຕັ້ງວິຊາການໜື່ງ ທີ່ຂື້ນກັບກົມ ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ຂື້ນກັບຂະແໜງການສາຍຂວາງທາງດ້ານການເມືອງ.

ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ມີຖານະເທົ່າທຽມກັບໜ່ວຍງານໜື່ງ ທີ່ສັງກັດຢູ່ພະແນກການ ອ້ອມຂ້າງກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ໃນການດຳເນີນການກວດກາ, ຢັ້ງຢືນ ແລະ ແນະນຳກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດເຂົ້າ-ອອກ-ຂົນສົ່ງຜ່ານ ສປປ ລາວ ຕາມລະບຽບການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. (ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ, ມາດຕາ 3, ປີ 2012)

2. ໜ້າທີ່ຂອງດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ.

2.1. ສິດ ແລະ ໜ້າຕົ້ນຕໍຂອງດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 44 ຂອງດຳລັດ ລັດ ຖະບານສະບັບເລກທີ 230/ລບ, ລົງວັນທີ 04 ມີຖຸນາ 2012 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດມີດັ່ງນີ້:

 •  ກວດກາທາງດ້ານສັດຕະວະແພດສັດ, ຜະລິດຕະພັນສັດແລະຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດທີ່ຜ່ານດ່ານ
 •  ຮັບຄຳຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ-ຂົນສົ່ງຜ່ານ ສັດ, ຜະລິດຕະພັນສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ຕາມຂອບເຂດສິດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽນການສະເພາະຕ່າງຫາກ.
 •  ເຜີຍແຜ່ລະບຽນການ ໃນການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ສັດ, ຜະລິດຕະພັນສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການດັ່ງກ່າວ.
 •  ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ. (ດຳລັດການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສີນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ, ມາດຕາ 44, ປີ 2012)

2.2. ໜ້າທີ່ເພີ້ມເຕີ້ມຂອງດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 4 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບເລກທີ 2903/ກປ, ລົງວັນທີ່ 19 ພະຈິກ 2012 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງດ່ານ ກວດກາ ສັດຕະວະແພດສາກົນ ມີດັ່ງນີ້:

 •  ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊິວິດ, ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ ຫຼື ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດທີ່ເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ.
 •  ເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ ກ່ຽວກັບລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການດ້ານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ ການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຜະຕິດ ບັດ ພ້ອມທັງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ເຂົ້າ-ອອກປະເທດ ດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ບໍ່ຈຳແນກປະຕິບັດ.
 •  ປະຕິບັດການກວດກາດ້ານການສັດຕະວະແພດ ແລະ ພິຈາລະນາອະນຸຍາດ ຫຼື ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ເຄື່ອນຍ້າຍຕໍ່ໄປ.
 •  ຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງພະຍາດສັດ ຢູ່ໃນຂະບວນການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນຂອບເຂດບໍເວນທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ ໂດຍການປະສານສົມ ທົບກັບອົງການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ ຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 •  ເກັບຕົວຢ່າງສັດເຈັບ, ສັດຕາຍ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ, ອາຫານສັດ, ວັດຖຸດິບອາຫານສັດ ຫຼື ຢາສັດຕະວະແພດ ທີ່ສົ່ງໃສມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດ ຫຼື ຄຸນນະພາບຕຳ່ ລວມທັງສຸມເກັບຕົວຢ່າງອາຫານ ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ຕາມແຜນເຝົ້າລະວັງປົກກະຕິ ເພື່ອສົ່ງກວດກາຢູ່ຫ້ອງວິໄຈ.
 •  ສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ໃນກໍລະນີສັດເຈັບ ຫຼື ຕາຍ ຍ້ອນເກີດພະຍາດ ລວມທັງຂ້າເຊື້ອພະຫະນະຂົນສົ່ງ ສັດ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນສັດ ໃນກໍລະນີມີຄຳສັ່ງໃຫ້ກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດສັດ ບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລະບາດ ເຂົ້າ ຫຼື ອອກ ປະເທດ.
 •  ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງພະຍາດສັດ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງຊອກຫາວິທີການສະກັດກັ້ນພະຍາດສັດ ໃຫ້ທັນກັບເວລາ.
 •  ຂື້ນແຜນ ແລະ ສະຫຼູບລາຍງານ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 9 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງຖັດຕົນຊາບ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 •  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ. (ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາ ກົນ, ມາດຕາ 4, ປີ 2012)

3. ຂອບເຂດສິດ

 •  ດຳເນີນການກວດກາດ້ານສັດຕະວະແພດ, ອອກໃບຢັ້ງຢືນການກວດກາສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ທີ່ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງກຳນົດເສັ້ນທາງໃນການຂົນສົ່ງເຄື່ອນຍ້າຍ.
 •  ນຳໃຊ້ມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສັດ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ອາດເກີດຈາກການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ.
 •  ກວດກາພາຫະນະບັນຈຸ ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ, ການບັນຈຸ, ການຫຸ້ມຫໍ່ ພ້ອມທັງ ພິຈາລະນາອະນຸຍາດ ຫຼື ບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ມີການປ່ຽນຖ່າຍຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງ ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະ ພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງ.
 •  ກັກກັນສັດ ເພື່ອດຳເນີນການກວດກາ, ຕິດຕາມສັດທີ່ສົງໃສຕິດເຊື້ອ ຫຼື ເປັນພະຍາດສັດ ລວມທັງມີສິດ ປີ່ນປົວ ແລະ ທຳລາຍຊາກສັດ ທີ່ຕາຍຍ້ອນພະຍາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດ ຫຼື ສົງໃສ ຕິດພະຍາດ.
 •  ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ພື້ນຖານເຕັກນິກ, ງົບປະມານ, ການເງິນຂອງດ່ານ ເພື່ອບໍລິຫານວຽກງານ ຕາມລະບຽບ ແລະ ແຜນການ ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດແລ້ວ.
 •  ຄຸ້ມຄອງ, ກໍ່ສ້າງບຳລຸງ ແລະ ນຳໃຊ້ ພະນັກງານຢູ່ພາຍໃນດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
 •  ສະເໜີປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ພະນັກງານທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງດ່ານ.
 •  ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ, ປືກສາຫາລື ນັບທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອປະກອບຄຳຄິດເຫັນທີ່ພົວພັນ ເຖິງພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງດ່ານ.
 •  ເຊີນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ປືກສາຫາລື ແກ້ໄຂ ຈັດປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ຝືກອົບຮົມດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບກັບວຽກງານກວດກາການເຄື່ອນຍ້າຍ ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ກ່ຽວກັບສັດ.
 •  ພົວພັນຂໍຄຳເຫັນໂດຍກົງ ຈາກການຈັດຕັ້ງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບວຽກງານກວດກາການເຄື່ອນຍ້າຍ ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ.
 •  ປະສານສົມທົບກັບອົງການຄຸ້ມຄອງທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອນຳໃຊ້ມາດຕະການ ທີ່ຈຳ ເປັນຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ກ່ຽວກັບສັດ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
 •  ເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິາການ ທີ່ປະກາດໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ.
 •  ປະຕິບັດສິດ ອື່ນຕາມການມອບໝາຍຂອງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງ. (ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ, ມາດຕາ 5, ປີ 2012)