ດຳລັດ

ລໍາດັບລາຍການພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບຈຸດປະສົງ
1 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນຍ້າຍສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ດາວໂຫຼດ
2 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດສັດ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ດາວໂຫຼດ
3 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍດ່ານຊາຍແດນ ແລະ ສະໜາມບິນສາກົນສຳນັັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີດາວໂຫຼດ
4ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປັບໄໝ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຢາສູບກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກເບິ່ງ
5ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເບິ່ງ
6ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເບິ່ງ
7ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ຕາປະທັບກະຊວງ ພາຍໃນເບິ່ງ
8ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເບິ່ງ
9ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ວັນພັກກະຊວງ ພາຍໃນເບິ່ງ
10ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປະສານງານລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກັບສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ພາຍໃນເບິ່ງ
11ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງນະຄອນກະຊວງ ພາຍໃນເບິ່ງ
12ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍກະຊວງ ຍຸຕິທໍາເບິ່ງ
13ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານແຮງງານກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເບິ່ງ
14ດຳລັດວ່າດ້ວຍອາຫານສັດ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເບີ່ງ