ດາວໂຫຼດ

ດາວໂຫຼດແບບຟອມຕ່າງໆ.

ລໍາດັບລາຍການພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບຈຸດປະສົງ
1 ແບບຟອມຂໍນຳເຂົ້າ,ສົ່ງອອກ,ສົ່ງຜ່ານ,ນຳເຂົ້າເພື່ອສົ່ງຜ່ານສັດ,ສັດນ້ຳ, ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການປະມົງກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງດາວໂຫຼດ
2 ບົດບັນທຶກການກວດກາດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບຂໍນໍາເຂົ້າ ສັດ, ສັດນໍ້າ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການປະມົງ ກ່ອນການນໍາເຂົ້່າຫ້ອງການ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈໍາເມືອງດາວໂຫຼດ
3 ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ການກວດກາກ່ອນການນໍາເຂົ້າ ສັດ, ສັດນໍ້າ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການປະມົງ ຫ້ອງການ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈໍາເມືອງດາວໂຫຼດ
4 ໃບຢັ້ງຢືນກວດກາເອກະສານກ່ອນການຂໍນໍາເຂົ້າ ສັດ, ສັດນໍ້າ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການປະມົງຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງດາວໂຫຼດ
5 ໃບແຈ້ງອະນຸມັດການນໍາເຂົ້າສັດ, ສັດນໍ້າ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການປະມົງ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງດາວໂຫຼດ
6 ໃບຢັ້ງຢືນການກວດກາເອກະສານ ນໍາເຂົ້າສັດ, ສັດນໍ້າ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການປະມົງດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງດາວໂຫຼດ
7 ໃບຢັ້ງຢືນການກວດການໍາເຂົ້າ ສັດ, ສັດນໍ້າ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການປະມົງ ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງດາວໂຫຼດ
8 ບົດບັນທຶກການຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນຍ້າຍ ສັດ, ສັດນໍ້າ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ແລະ ການປະມົງ ຫຼັງການນໍາເຂົ້າ ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງດາວໂຫຼດ
9 ບົດບັນທຶກການລົງ​ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາສຸຂະພາບ ສັດ ແລະ ສັດນໍ້າ ​ໄລ​ຍະ​ກັກ​ກັນ ຫ້ອງການ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈໍາເມືອງດາວໂຫຼດ
10 ໃບຢັ້ງຢືນ​ສຸຂະພາບ​ສັດ ຫຼື ສັດນໍ້າ ໄລຍະ​ກັກ​ກັນ ຫ້ອງການ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈໍາເມືອງດາວໂຫຼດ