ຂໍ້ຕົກລົງ

ລຳດັບຊື່ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບຈຸດປະສົງ
1 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ສົ່ງຜ່ານ ສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ດາວໂຫຼດ
2 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວວຽກ ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ດາວໂຫຼດ
3ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສວນສັດ, ຟາມສັດປ່າ, ສູນຟື້ນຟູ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນ ສັດປ່າ ແລະ ສວນພືດປ່າກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເບິ່ງ
4ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນທຸລະກິດຢາປາບສັດຕູພືດກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເບິ່ງ