ກາປະທັບ, ເຄື່ອງແບບ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ

  1. ກາປະທັບ, ເຄື່ອງແບບ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍ

    ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ມີກາປະທັບເປັນຂອງຕົນເອງ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງລັດ   ຖະການ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

2. ເຄື່ອງແບບຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈຳດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດ ປະກອບມີ ສອງ ແບບ ດັ່ງນີ້:

  • ສຳລັບເພດຊາຍ: ໂສ້ງຂາຍາວ, ເສື້ອແຂນສັ້ນ, ເຊື້ອແຂນຍາວ, ເສື້ອແຈັກເກັດ ແລະ ໝວກສີກາກີ ເບີສີ 275, ເກີບສີດຳ, ສາຍແອວສີກາກີ.
  • ສຳລັບເພດຍິງ: ສີ້ນມີຕີນ, ເສື້ອແຂນສັ້ນ, ເສື້ອແຂນຍາວ, ເສື້ອແຈັກເກັດ ແລະ ໝວກສີກາກີ ເບີສີ 275, ເກີບສີດຳ ແລະ ສາຍແອວສີກາກີ.

3. ເຄື່ອງໝາຍຂອງດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດສາກົນ ແມ່ນສັນຍາລັກ ຫຼື ໂລໂກ້ທີ່ມີລັກສະນະສະເພາະ ຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສັດຕະວະແພດເພື່ອຕິດໃສ່ເສື້ອ, ຫົວສາຍແອວ ແລະ ກາຕິດຄໍເສື້ອ ດັ່ງນີ້:

  • ເນື້ອໃນຂຽນພາສາລາວ ວ່າ: ເຈົ້າໜ້າທີ່ດ່ານກວດກາສັດຕະວະແພດ
  • ເນື້ອໃນຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ ວ່າ: International Animal Checkpoint
  • ສີສັນປະກອບ: ສີແດງ, ຂຽວ, ເຫຼືອງ, ຂາວ ແລະ ສີຂຽວແກ່.
  • ຮູບພາບປະກອບ: ມີຮູບກາຮວງເຂົ້າ, ດ້ານເທິງມີຮູບທຸງຊາດ, ຮູບທາດຫຼວງ, ຮູບກາແພດສີຂາວ, ຮູບສັດຢູ່ສອງຂ້າງ, ມີຂີດ, ຮູບດອກຈຳປາ ແລະ ມີດາວຢູ່ເຄີ່ງກາງ.
  • ໂລໂກ້ຕິດແຂນເສື້ອ             ຂະໜາດ :        8,5 x 6,5 Cm
  • ໂລໂກ້ຕິດສາຍແອວ             ຂະໜາດ:         4,5 x 3,5 Cm
  • ໂລໂກ້ຕິດຄໍເສື້ອ                 ຂະໜາດ:         3,0 x 3,0 Cm